Home Voordelen Beaucare Algemene voorwaarden
Sitemap

1. Voorwaarden en bepalingen reservaties, annulaties en behandelingen

Door een betaling voor een reservatie van een behandeling bij Kliniek BeauCare te maken, via overschrijving of cash, erkent u dat u de hierna volgende reserverings- en annuleringsvoorwaarden, betalingsmogelijkheden, bepalingen van de behandelingsovereenkomst, prijsvoorwaarden, garanties, aansprakelijkheden en geschillenbeslechting heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Het maken van een reservering houdt ook in dat u akkoord gaat met de annulerings- en no-showvoorwaarden, evenals alle aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw behandeling en verblijf in Kliniek BeauCare.

1.1. Reserveringsvoorwaarden

De betaling voor uw ingreep gebeurt in twee stappen: een reservatiekost en het saldo.

1.1.a Reservatiekost

U kan uw operatie aan de receptiebalie of telefonisch reserveren. Zodra u een operatie in onze kliniek reserveerde, dient u een reservatiekost te betalen, ter bevestiging van de reservatie.
Deze reservatiekost kan u aan de balie cash of met de bankkaart voldoen of per overschrijving. Indien u cash wenst te betalen dient u er rekening mee te houden dat wij volgens de Belgische wetgeving maximum 3000 euro contant mogen ontvangen. Voor betaling met bankkaart kan u volgende kaarten gebruiken: Bancontact, Maestro, Mastercard en Visa.

Betaling per overschrijving via BE97210062749049 (SWIFT: GEBABEBB), met vermelding van uw naam en operatiedatum.

Pas van zodra deze reservatiekost ontvangen werd, is uw ingreep definitief ingepland.

1.1.b Betaling van het saldo

Het saldo van uw ingreep dient uiterlijk op de dag van uw operatie te zijn voldaan. Uw ingreep kan enkel doorgaan indien het volledige bedrag voor uw ingreep ontvangen is. De reservatiekost wordt in mindering gebracht van het totale bedrag voor uw ingreep.

Betalingsmogelijkheden saldo:

 • Per Bank: indien u het saldo wenst over te schrijven, dan dient u dit ten laatste 14 dagen vóór uw ingreep te doen, zodat dit bedrag tijdig op de rekening van de kliniek staat.
 • Betaling per overschrijving via BE97210062749049 (SWIFT: GEBABEBB), met vermelding van uw naam en operatiedatum.
 • Met de bankkaart via Bancontact, Maestro, Mastercard of Visa. Gelieve rekening te houden met uw betalingslimiet! Indien de betaling niet voldaan kan worden, kan ook uw operatie niet doorgaan en zullen er annulatiekosten worden aangerekend.
 • Contant: Volgens de Belgische wetgeving kunnen we maximum 3000 euro cash ontvangen.

2. Annuleringsvoorwaarden

Indien u 1 maand voor de operatie datum annuleert, wordt er een schadeloosstelling aangerekend van € 500. Indien u 2 weken voor de operatie datum annuleert, zal de schadeloosstelling € 1000 bedragen.

3. Behandelingsvoorwaarden

3.1. Behandelingsovereenkomst

U heeft als patiënt ten allen tijde recht op eerlijke en volledige informatie. Tijdens een consultatie zal onze arts u duidelijke en volledige informatie verschaffen over een mogelijke behandeling, het te verwachten resultaat, de contra-indicaties, het verloop van de behandeling, de nazorg, mogelijke complicaties, risico’s en de kosten.

Anderzijds verwachten wij dat u onze arts eerlijke informatie bezorgt over uw beweegredenen om een ingreep te ondergaan, uw verwachtingen omtrent het eindresultaat en eerlijke en volledige informatie omtrent uw medisch verleden, inname van medicatie en gezondheidstoestand.

Bij ondertekening van onze verklaring van geïnformeerde instemming geeft de patiënt aan dat hij/zij volledig en duidelijk geïnformeerd werd en hiermee instemt.

U kan steeds verdere informatie vragen tijdens een bijkomend gratis consult. Het is van groot belang om met vertrouwen te starten aan uw ingreep.

3.2. Aansprakelijkheden

Medische fout : Artsen zijn aansprakelijk voor eventuele schade die een patiënt lijdt als gevolg van een tekortkoming van de arts.

Kliniek BeauCare (Arics nv), de vennootschap die de infrastructuur verleent waar artsen hun beroep kunnen uitoefenen, is geen partij bij de behandelingsovereenkomst tussen arts en patiënt.

3.3. Garantiebepaling

Kliniek BeauCare biedt de volgende garanties:

 • Wij doen een gratis heringreep binnen het jaar na de ingreep in geval van medische complicaties
 • Wij gebruiken enkel goedgekeurde prothesen door het Belgische Ministerie van Volksgezondheid
 • Vanaf 01-09-2018 geeft onze prothese fabrikant een garantie van 10 jaar op de prothesen.

3.4. Prijsbepaling

Kliniek BeauCare biedt een uitgebreid gamma aan van operatieve en niet-operatieve esthetische behandelingen. Op onze website vindt u onze prijslijst.

Uiteraard wordt een exacte prijsopgave pas gemaakt tijdens uw consultatie met onze arts. Wij bieden u een prijswaarborg van één jaar, vanaf de datum van uw consultatie. Daarna behoudt Kliniek BeauCare zich het recht toe om eventuele prijswijzigingen toe te passen.

De nazorg die bij Kliniek BeauCare wordt uitgevoerd binnen het jaar na uw ingreep zijn in het tarief inbegrepen.

Alle externe onderzoeken (zoals bloed en hartanalyse, weefselonderzoek bij labo en apotheekkosten) zijn niet inbegrepen en dus ten laste van de patiënt. Bijkomende externe kosten worden meestal vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

4. Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst en geschillenregeling

Wij vragen u om klachten in verband met de uitvoering van de behandelingsovereenkomst zo volledig en duidelijk mogelijk schriftelijk te melden aan de arts die uw behandeling heeft uitgevoerd.

Indien klachten niet in onderling overleg kunnen worden uitgeklaard, dan zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

5. Rechten van de patiënt

Samengevat regelt de wet volgende rechten van de patiënt:

 • Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
 • Recht op vrije keuze van zorgverlener
 • Recht op informatie
 • Recht op toestemming
 • Rechten aangaande het patiëntendossier
 • Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Recht op klachtenbehandeling
 • Recht op pijnbehandeling

Patiëntenrechtenwet

Info omtrent de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt:

 • U hebt recht op een hoogdeskundige en kwaliteitsvolle verzorging volgens de huidige stand van de wetenschap
 • U hebt recht op een op pijnbestrijding gerichte zorgverstrekking
 • U hebt recht op een vrije keuze van zorgverstrekker
 • U hebt recht op het volstrekt bewaren van het beroepsgeheim door alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij uw verzorging
 • U hebt recht op het kennen van de naam en de functie van de behandelende arts
 • U hebt recht op informatie in begrijpelijke taal over de behandelingen, behalve wanneer hoogdringendheid dat niet toelaat. Geen enkele zorgverstrekking of behandeling mag worden uitgevoerd zonder de geïnformeerde, voorafgaandelijke en vrije toestemming van de wilsbekwame patiënt.
 • U hebt recht op geïnformeerde toestemming (informed consent) en u hebt recht om te vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen
 • U hebt recht op een afschrift van uw patiëntendossier

6. Algemene informatie over de rechtsverhoudingen tussen Kliniek BeauCare en de beroepsbeoefenaars

De patiënt kiest vrij zijn arts en er ontstaat tussen hen een rechtstreekse contractuele band. Niettemin kan een beperking van die vrije keuze onvermijdelijk zijn in het kader van de praktische organisatie van een permanent, kwaliteitsvol zorgaanbod, zoals onder meer de wachtdiensten en de spoedgevallen.

 • Alle artsen werken onder zelfstandig statuut en staan integraal voor hun eigen beroepsaansprakelijkheid in. Zij dienen zich hieromtrent dan ook zelf te verzekeren. Als patiënt hebt u het recht hieromtrent bijkomende inlichtingen in te winnen bij uw arts.
 • Alle artsen hebben hun eigen patiëntendossier.

Kliniek BeauCare kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de naleving door voormelde personen van de wet betreffende de rechten van de patiënten dd. 22 augustus 2002 of voor fouten of tekortkomingen van voormelde personen.

7. Charter respect op het werk

In belang van een positief zorg- en werkklimaat in Kliniek BeauCare verbinden medewerkers, patiënten en bezoekers zich ertoe:

 • Niet te discrimineren op grond van huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, levensbeschouwing of handicap
 • Geen verbaal of fysiek geweld te gebruiken en geen ongewenste intimiteiten te plegen
 • Respect te hebben voor de anderen en geen overlast te veroorzaken

Beeld- of geluidsopnames in Kliniek BeauCare

Wilt u beeld- of geluidsopnames maken in Kliniek BeauCare, dan moet u volgende richtlijnen in acht nemen:

 • U bent persoonlijk verantwoordelijk voor alle opnames die u van zichzelf en derden maakt
 • U hebt op voorhand de mondelinge toestemming nodig van iedereen die in beeld komt
 • Voor opnames van zorgkundige behandelingen hebt u een schriftelijke toestemming nodig

De toestemming geeft u het recht om beelden te maken voor persoonlijk gebruik. Wilt u de beelden ook delen, dan moeten alle betrokkenen daarvoor uitdrukkelijk hun akkoord geven.

Ontdek Kliniek BeauCare in foto's

[cookie-bar]